Kết nối ví Metamask với Binance Smart Chain (BSC)

Bước 1: Chọn mục nhập tài khoản ở góc trên bên phải và chọn Settings. Bước 2: Trong Settings, hãy chọn Networks và Add Network. Bước 3: Để thêm BSC mạng, hãy điền thông tin sau: Network Name: Binance Smart Chain New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ ChainID: 56 Symbol: BNB Block Explorer URL: https://bscscan.com Nhấp vào […]

Tạo ví

Bước 1: Chọn biểu tượng hình con cáo ở góc phải màn hình của bạn. Và sau đó nhấp vào Get Started. Bước 2: Có 2 sự lựa chọn Tùy chọn thứ nhất: Thêm ví hiện có bằng cách chọn Import Wallet, sau đó bạn cần thêm 12 cụm từ hạt giống của mình. Tùy […]

Cài đặt

Google Chrome 1. Truy cập: https://metamask.io/ 2. Nhấp vào Download trên thanh menu. Chọn Install MetaMask for Chrome và bạn sẽ được dẫn đến cửa hàng trực tuyến của Chrome. 3. Nhấn Add to Chrome, khi cửa sổ mới mở ra, bạn chọn Add Extension để cài đặt vào Chrome. Firefox 1. Truy cập Firefox […]

How to connect your wallet into Plant Empires

How to connect your wallet into Plant Empires Step 1: Go to https://app.plantempires.io Step 2: Click on Connect Wallet  Step 3: Choose Metamask then click on Connect Step 4: Click on the icon QR Code Step 5: Click on Generate code then Sign Step 6: Go back to Plant Empires. Click on the camera icon […]

Connect Metamask with Binance Smart Chain (BSC)

Step 1: Select the account entry in the upper right corner and select Settings. Step 2: Under Settings, select Networks and Add Network. Step 3: To add network BSC, fill in the following information: Network Name: Binance Smart Chain New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ ChainID: 56 Symbol: BNB Block Explorer URL: https://bscscan.com Click Save.   How […]

Create Wallet

Step 1: Choose the fox-looking icon on the right corner of your screen. And then click Get Started. Step 2: There are 2 options 1st Option: Add an existing wallet by selecting Import Wallet then you need to add your 12 seed phrases. 2nd Option: Create a new wallet by selecting Create a Wallet. Adding a wallet with 12 seed phrases […]

Settings

Google Chrome Access: https://metamask.io/ Click Download on the menu bar. Choose Install MetaMask for Chrome, and you will be directed to the online store of Chrome. Click Add to Chrome, when the new window opens, choose Add Extension to install to Chrome. Firefox Access Firefox and go to https://metamask.io/ Choose Download and then click Install MetaMask for Firefox to access the add-on page of Firefox. […]